VERKOOPVOORWAARDEN

LUCAS BOLS VERKOOPVOORWAARDEN
Deze pagina (samen met de documenten waarnaar hierin nadrukkelijk verwezen wordt) bevat informatie over Lucas Bols en de verkoopvoorwaarden waaronder Lucas Bols de producten verkoopt die op de website  www.shop.bols.com (hierna “de Site”) vermeld staan (hierna “het Product” of “de Producten”).
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop via de Site. Leest u deze zorgvuldig. Voordat u een bestelling plaatst, wordt u gevraagd in te stemmen met de verkoopvoorwaarden. Als u deze niet accepteert,  zult u geen producten van de Site kunnen bestellen.

INFORMATIE OVER LUCAS BOLS
Het bedrijf Lucas Bols B.V. staat in Nederland bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder bedrijfsnummer 34242709 met kantooradres Paulus Potterstraat 12-16, 1071 CZ Amsterdam, Nederland.

PRODUCTEN
De productafbeeldingen op de Site dienen uitsluitend ter  illustratie. Hoewel er alles aan wordt gedaan de kleuren nauwkeurig af te beelden, kan Lucas Bols niet garanderen dat uw computerscherm de kleuren ook naar werkelijkheid toont. De geleverde Producten kunnen dus enigszins afwijken van de illustraties.
De verpakking van de Producten kan eveneens afwijken van die op de illustraties.
Alle Producten zijn te bestellen op basis van beschikbaarheid. U zult zo spoedig mogelijk per e-mail geïnformeerd worden, als de bestelde  Producten niet voorradig zijn en uw order zal dan niet verwerkt worden.

IDENTITEIT EN BEPERKINGEN
Als u de Site gebruikt, wordt gevraagd om informatie over uzelf te verschaffen. Deze dient accuraat, compleet en naar waarheid te worden verstrekt.  Door het aanleveren van deze  informatie en het indienen van een bestelling staat u Lucas Bols toe de door u aangeleverde informatie te gebruiken om uw identiteit te bevestigen, uw betalingsgegevens te valideren en om de betaling te autoriseren.

TOTSTANDKOMING VAN DE KOOPOVEREENKOMST
Lucas Bols zal aanvaarding van uw bestelling aan u bevestigen door middel van een e-mail die bevestigt dat het Product/de Producten is/zijn verzonden (hierna “Verzendbericht”). 
De koopovereenkomst zal alleen tot stand komen, als Lucas Bols u een Verzendbericht heeft gestuurd.
De plaats van totstandkoming van de koopovereenkomst is Nederland.
Als een Product niet geleverd kan worden, omdat het niet in voorraad is of niet langer beschikbaar of vanwege een fout in de prijs op de Site, zult u  hierover via een e-mail geïnformeerd worden. Uw order wordt in zo’n geval niet uitgevoerd. Als u reeds voor de Producten betaald heeft, wordt het volledige bedrag zo spoedig mogelijk teruggestort.

PRIJS VAN PRODUCTEN EN VERZENDKOSTEN
De prijzen van de Producten staan op de Site. Lucas Bols ziet erop toe dat deze correct zijn. Als er desalniettemin een fout ontdekt wordt in de prijs van het Product dat u besteld heeft, zult u over deze fout geïnformeerd worden en de mogelijkheid krijgen het Product alsnog voor de juiste prijs te kopen of uw bestelling te annuleren. Als Lucas Bols u met behulp van de door u opgegeven contactgegevens niet kan bereiken, zal uw bestelling worden geannuleerd en zal het betaalde  aankoopbedrag gerestitueerd worden. U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.
De prijzen van de Producten kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden, maar deze wijzigingen gelden niet voor een bestelling die al door middel van  het Verzendbericht  is geaccepteerd.
De prijs van een Product als vermeld op de Site is inclusief de dan in Nederland geldende BTW.
De prijs voor de Producten is exclusief verzendkosten. De verzendkosten staan vermeld op de nota.

B2B
Als u Producten namens een bedrijf  koopt, bevestigt u door te bestellen dat u de bevoegdheid heeft een bindende koopovereenkomst aan te gaan namens dat bedrijf en stemt u er namens het bedrijf mee in de Producten niet te gebruiken voor wederverkoop  

RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN
Iedere keer als u een of meerdere Producten bestelt, zijn de dan geldende verkoopvoorwaarden van kracht op de overeenkomst die  tussen u en Lucas Bols wordt gesloten. Na het plaatsen van een bestelling  zullen de dan geldende verkoopvoorwaarden niet gewijzigd worden, tenzij de wet dit vereist. Lucas Bols behoudt zich evenwel te allen tijde het recht voor de verkoopvoorwaarden voor toekomstige bestellingen  te wijzigen. Daarom wordt u dringend verzocht elke keer, als u Producten wilt bestellen, de verkoopvoorwaarden te controleren, zodat u ervan verzekerd bent dat u op de hoogte bent van de dan geldende voorwaarden.

ANNULERING EN RESTITUTIE
U kunt uw bestelling te allen tijde annuleren, voordat u de Verzendbevestiging ontvangt.
Na ontvangst van de Verzendbevestiging heeft u nog zeven dagen de tijd om tot annulering over te gaan.
Voor annuleringen gelieve u contact op te nemen met Lucas Bols Customer Services
(tel. nr. +31205708601) of een bericht via de contactpagina te verzenden. Bij gebruik van e-mail zal Lucas Bols uw annuleringsverzoek zo spoedig mogelijk beantwoorden, in elk geval binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw e-mail. In geval van tijdige annulering  ontvangt u volledige restitutie van het aankoopbedrag. De restitutie  zal zo spoedig mogelijk – maar in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van uw annuleringsbericht – verwerkt worden. U dient het Product zo spoedig mogelijk in zijn originele verpakking terug te sturen. Tenzij het Product iets mankeert of niet door u besteld is,  zijn de de kosten van de retourzending voor uw rekening.
Als u het Product geretourneerd heeft, omdat dit  gebreken vertoont of niet door u besteld is, zal het aankoopbedrag  gerestitueerd worden evenals de verzendkosten.  
Restitutie zal via de betaalmethode plaatsvinden, die bij de aankoop is gebruikt: iDeal, PayPal of creditcard.
LEVERING
Uw order zal op de leveringsdatum zoals vermeld in de Verzendbevestiging worden uitgeleverd.
Levering  heeft plaatsgevonden, wanneer wij het Product op het door u opgegeven adres hebben afgeleverd. Als er op dit adres niemand aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen of degene, die bereid is de  levering aan te nemen, blijkt desgevraagd niet in staat zich te identificeren, zal de bezorger een kennisgeving achterlaten waarop staat dat het Product niet is afgeleverd. In dat geval zal er de eerstvolgende dag nog een poging tot aflevering worden gedaan. Als levering opnieuw  onmogelijk blijkt, zult u zelf contact op moeten nemen met de bezorger.

Als u niet binnen 10 werkdagen contact opneemt met de bezorger, of als levering onmogelijk is vanwege afwezigheid van de vereiste identificatie, dan zullen wij de bestelling annuleren en binnen 14 dagen na annulering het betaalde aankoopbedrag restitueren.

Bij levering een of meer Producten moet hiervoor getekend worden. Als u een andere ontvanger voor de levering heeft opgegeven, dan accepteert u dat de handtekening van deze andere ontvanger of namens deze andere ontvanger op het leveringsadres als bewijs dient van levering van de Producten.
U bent eigenaar van de Producten zodra het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten door Lucas Bols zijn ontvangen.

WIJZE VAN BETALING
U kunt de bestelde Producten en de verzendkosten uitsluitend via iDeal, PayPal of met een creditcard (Mastercard of Visa) betalen. Betaling van Producten en verzendkosten dient voorafgaande aan de levering plaats te vinden.

AANSPRAKELIJKHEID LUCAS BOLS
Als Lucas Bols zich niet aan deze verkoopvoorwaarden houdt, is zij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die rechtstreeks voortvloeit uit haar wanprestatie. Lucas Bols is evenwel niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet te voorzien was. Verlies of schade is te voorzien als deze een overduidelijk en rechtstreeks gevolg is van wanprestatie door Lucas Bols is of als deze  voorzien werd door u en Lucas Bols toen de overeenkomst werd gesloten.

COMMUNICATIE
Als Lucas Bols contact met u moet opnemen of u schriftelijk bericht wil sturen, dan zal dit per e-mail of post naar het door u in uw opdracht verstrekte adres verzonden worden. Een bericht van Lucas Bols aan u en een bericht van u aan Lucas Bols zullen worden geacht ontvangen dan wel naar behoren ingediend te zijn 24 uur nadat een e-mail is verzonden  of 3 dagen nadat een brief op de post is gedaan. In geval van een brief zal het voldoende zijn te bewijzen dat deze brief naar behoren geadresseerd, gefrankeerd en op de post is gedaan en  in geval van een e-mail, dat deze verzonden is naar het e-mailadres opgegeven door de geadresseerde.

ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN
Lucas Bols is gerechtigd haar uit de koopovereenkomst voortvloeiende  rechten en verplichtingen over te dragen aan een andere organisatie, maar dit zal uw rechten of haar verplichtingen op generlei wijze aantasten.

Elke paragraaf van deze verkoopvoorwaarden staat op zichzelf. Als een gerechtelijke instantie  beslist dat een of meerder paragrafen onwettig of onuitvoerbaar zijn, dan zullen de overgebleven paragrafen van kracht blijven.

Deze verkoopvoorwaarden alsook de koopovereenkomst van Producten via de Site zijn onderworpen aan Nederlands recht.  Geschillen, die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.